امروز: 1394/02/06
مناسبت:
تاریخ: 1394/02/12
ساعت: 20:00
سخنران: آقایان: ریاضت،کرمی،عامریان،سراج
مداح: عرب،مشکینی،آینه چی،غفارنژاد،احمدی،کاشانی
آدرس: اتوبان صیاد،خروجی هروی،انتهای گلستان ۳